Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa

ul. J. Chłopickiego 50; PL 04-275 Warszawa

Tel. +48 (0)22 610 08 68
Fax. +48 (0)22 610 75 97

E-mail: ikolej@ikolej.pl  
Internet: www.ikolej.pl 

 
Prezentacja

Informacje ogólne

Instytut Kolejnictwa od ponad 50 lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i usługowe oraz certyfikacyjne w dziedzinie kolejnictwa i miejskiego transportu szynowego.

OFERTA

Certyfikacja wyrobów

 Instytut Kolejnictwa jest pierwszą jednostką notyfikowaną (nr 1467) w Polsce do Dyrektyw Unii Europejskiej 16/2001/WE i 96/48/WE dotyczących interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości. Notyfikacja dotyczy zarówno procesów certyfikacyjnych, oceny zgodności jak i realizacji badań. 

Jako jednostka notyfikowana, posiadająca autoryzację Urzędu Transportu Kolejowego i akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które potwierdzają jej wysokie kompetencje realizuje badania i prowadzi procesy oceny zgodności zarówno w obszarze obligatoryjnym regulowanym stosownymi Dyrektywami i przepisami krajowymi jak i w obszarze dobrowolnym. W ich wyniku wystawia europejskie certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne do wyrobów stosowanych do budowy nawierzchni kolejowych i świadectwa kwalifikacji dla urządzeń i systemów stosowanych na liniach kolejowych i w taborze. 

Rekomendacją dla jakości wykonywanych prac są uzyskane przez Instytut Kolejnictwa nie tylko polskie, ale i zagraniczne uznania i akredytacje, takie jak niemieckiego regulatora rynku kolejowego EBA, czy włoskiego CESIFER.

Badania

Doświadczona kadra specjalistów i odpowiednie wyposażenie w postaci unikatowych stałych i ruchomych stanowisk badawczych oraz laboratoriów pozwalają na działalność badawczą obejmującą różnorodne dziedziny badań technicznych związanych ze wszystkimi rodzajami transportu szynowego, takie jak:

• budowa i utrzymanie dróg kolejowych ,
• infrastruktura i organizacja transportu szynowego w aglomeracjach miejskich,
• automatyka i sterowanie ruchem kolejowym,
• teleinformatyka i telekomunikacja,
• organizacja kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
• organizacja i zarządzanie w transporcie,
• logistyka i marketing,
• pojazdy szynowe,
• sieć trakcyjna oraz systemy zasilania trakcji elektrycznej o odbiorów nietrakcyjnych,
• kompatybilność elektromagnetyczna,
• ochrona środowiska,
• badania systemów i urządzeń sterowania ruchem,
• badania systemów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
• badania właściwości materiałów oraz elementów konstrukcji,
• ocena stanu technicznego obiektów,
• badania związane z wypadkami lub wydarzeniami szczególnymi.

Samorządy, gminy, powiaty i województwa, w całym zakresie problematyki związanej z transportem szynowym, mogą liczyć na wsparcie Instytutu Kolejnictwa. Przedmiotem współpracy są zagadnienia infrastruktury kolejowej oraz przewozów na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Instytut Kolejnictwa oferuje w szczególności następujące usługi:

• współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województw oraz gmin a także programów i planów zrównoważonego rozwoju transportu, w tym planowanie regionalnych i lokalnych sieci transportowych, 
• ocenę stanu technicznego regionalnych linii kolejowych, z uwzględnieniem torów, rozjazdów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
• certyfikację wymienionych wyżej urządzeń,
• badania marketingowe na potrzeby przewoźników oraz organizatorów przewozów,
• opracowywanie ofert przewozowych dla sieci kolejowych w województwach,
• opracowywanie biznes-planów przedsięwzięć transportowych,
• analizy oddziaływania transportu na środowisko naturalne (przeglądy prognozy, oceny),
• analizy i opinie ekspertów.

Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

Uznanie wysokich kompetencji Instytutu Kolejnictwa potwierdzają udzielone akredytacje dla: 

• Ośrodka Jakości i Certyfikacji (certyfikat akredytacji nr PCA AC 128) – jako jednostki certyfikującej, 

• Laboratorium Metrologii (certyfikat akredytacji nr PCA AP 024) – jako laboratorium wzorcującego,
oraz laboratoriów badawczych 

• Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji (certyfikat akredytacji nr PCA AB 310), 

• Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji (certyfikat akredytacji nr PCA AB 369), 

• Laboratorium Badań Taboru (certyfikat akredytacji nr PCA AB 742).

Przykładowe prace

Klientami oraz partnerami Instytutu Kolejnictwa są między innymi spółki grupy PKP, a także inni przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej oraz firmy produkujące na rzecz kolejnictwa. Instytut Kolejnictwa współpracuje również z samorządami lokalnymi.


Na przełomie ostatnich 3 lat Instytut Kolejnictwa zrealizował m. in.: 

• Narodowy Plan Wdrożenia ERTMS dla PKP, 

• Studium wykonalności wdrożenie ERTMS na odcinku testowym Legnica-Granica Państwa, 

• Prace w ramach Master Planu dla transportu kolejowego:
- pracę badawczą dotyczącą etapowej budowy linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie,
- opracowanie strategii przewozowej Szybkiej Kolei Miejskiej na obszarze ciążącym do metropolii trójmiejskiej,
- koncepcję zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy pociągów dla Spółki Koleje Mazowieckie, - prace diagnostyczne dla Metra Warszawskiego. 

• Kompleksowe badania 90 typów zmodernizowanych i nowych pojazdów szynowych (lokomotyw, zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, wagonów osobowych, wagonów towarowych i pojazdów specjalnych).

Na podstawie badań i wydanych przez Instytut Kolejnictwa opinii pojazdy zostały dopuszczone do ruchu w Polsce lub w innych krajach europejskich.

 Instytut Kolejnictwa od początku swej działalności jest bardzo aktywny na rynku międzynarodowym. Jako jednostka notyfikowana aktywnie uczestniczy w pracach europejskiej organizacji jednostek notyfikowanych NB Rail z siedzibą w Brukseli, której aktualnym prezesem jest reprezentant Instytutu Kolejnictwa. Specjaliści Instytutu obecni są w tzw. "Europejskiej Przestrzeni Badawczej" poprzez udział w Programach Ramowych Unii Europejskiej oraz w procesie przystosowywania wymagań technicznych polskich kolei do standardów europejskich. Przykładem takiej aktywności Instytutu Kolejnictwa było uczestnictwo w projekcie badawczym SAFETRAM - "Bezpieczeństwo bierne w tramwajach europejskich" realizowanym w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Eksperci Instytutu biorą czynny udział w pracach Europejskiej Agencji Kolejowej ERA, która jest sukcesorem Europejskiego Zrzeszenia na Rzecz Interoperacyjności Kolei AEIF oraz w pracach normalizacyjnych CEN, CENELEC. Instytut Kolejnictwa jest włączony również w prace europejskiej sieci doskonałości EURNEX zajmującej się badaniami w kolejnictwie.

Duże projekty inwestycyjne

 Instytut Kolejnictwa specjalizuje się w wykonywaniu studiów wykonalności dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej. W ramach międzynarodowych konsorcjów Instytut uczestniczył w opracowaniu studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Działdowo-Gdynia (aplikacja do Europejskiego Funduszu Strukturalnego). Wykonano także: 

• wstępne studium wykonalności rozwoju sieci kolei dużych prędkości w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

• studium wykonalności budowy odcinka Metra Warszawskiego od szlaku B20 do stacji A23 "Młociny" wraz z węzłem integracyjnym "Młociny"

Działalność normalizacyjna

Prowadzona działalność normalizacyjna obejmuje między innymi: 

• Prowadzenie sekretariatów krajowych komitetów KT nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego oraz KT nr 138 ds. Kolejnictwa, 

• Przygotowanie i aktualizacja kart dokumentów normalizacyjnych w dwunastu obszarach technicznych normalizacji kolejowej zawierającej między innymi omówienie konsekwencji dla podmiotów w Polsce.

Ponadto przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa są czynnymi członkami i biorą udział w pracach różnych komitetów technicznych PKN, tj. między innymi: 

• KT nr 1 ds. Osób Niepełnosprawnych,
• KT nr 6 ds. Zapewnienia Jakości,
• KT nr 11 ds. Telekomunikacji,
• KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów,
• KT nr 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu,
• KT nr 60 ds. Energoelektroniki,
• KT nr 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
• KT nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego,
• KT nr 142 ds. Geosyntetyków,
• KT nr 146 ds. Kształtowników Stalowych,
• KT nr 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych,
• KT nr 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych.

Struktura organizacyjna Instytutu Kolejnictwa jest dostosowana do realizowanych prac dla transportu szynowego i obejmuje:

• Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów,
• Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki,
• Zakład Pojazdów Szynowych,
• Zakład Elektroenergetyki,

oraz specjalistyczne laboratoria:

• Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji,
• Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji,
• Laboratorium Badań Taboru,
• Laboratorium Metrologii.

W skład Instytutu wchodzi także Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego znajdujący się w Węglewie koło Żmigrodu. Dysponuje on pętlą torową o długości 7725 m z dodatkową infrastrukturą specjalistyczną oraz bazą konferencyjną i hotelową.